sk | en | de | hu
 
 

notár Mgr. Peter Danczi

prečo robiť úkon u notára

blog

zásady

kde nás nájdete

 

 

blog

nový spôsob dedenia

Ak žijete dlhodobo v zahraničí, môže sa na Vás vzťahovať nový spôsob dedenia.

Od 17.08.2015 platia vo väčšine štátov nové podmienky spôsobu dedenia. Dňa 12.06.2012 bolo prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) číslo 650/2012, ktorým sa zmenila právomoc súdov pri prejednávaní dedičstva. Týka sa to iba dedenia s cezhraničným prvkom, tzn. napríklad, ak sa žijete dlhodobo v cudzine - v štáte EU (okrem Dánska a Veľkej Británie), môže sa na Vás práve toto nariadenie vzťahovať.

Hlavnou zmenou je zmena právomoci súdu pri dedičskom konaní. Doteraz sa bralo do úvahy najmä miesto trvalého pobytu a štátne občianstvo. Ak by ste žil v zahraničí, ale trvalý pobyt by ste mali prihlásený v Slovenskej republike, pri úmrtí by sa dedičské konanie konalo tu a všetok majetok by sa prejednával prostredníctvom súdu v Slovenskej republike. A ak by ste mali trvalý pobyt napríklad v Českej republike, ale nehnuteľnosti by ste mali na Slovensku, tak by sa dedičské konanie rozdelilo na dve časti, nehnuteľnosti by sa prejednávali v Slovenskej republike, všetko ostatné by sa prejednávalo v Českej republike. Tzn. boli by nutné dve dedičské konania.

Nariadenie zavádza v tejto oblasti zmenu - už sa neberie do úvahy štátne občianstvo, trvalý pobyt, ani to, kde sa nehnuteľnosť nachádza, ale na určenie súdu, ktorý by po Vás dedičstvo prejednal sa berie do úvahy tzv. Váš obvyklý pobyt. Presná definícia obvyklého pobytu nie je daná, je však treba vychádzať z toho, že obvyklým pobytom je miesto, kde máte svoje väzby (rodina, zamestnanie, škola), kde žijete už tak dlho, že ste sa mohli zoznámiť so spôsobom dedenia, ktorý bude po Vašej smrti a osvojili ste si ho. Ak napríklad žijete už niekoľko rokov v Mníchove, Vaše deti tam chodia do školy, pracujete tam aj s manželom alebo s manželkou, pre prípad Vašej smrti je veľmi pravdepodobné, že dedičstvo bude prejednávať Nemecký súd resp. notár. Alebo naopak, ak ste cudzinec z EÚ žijúci na Slovensku a máte tu väzby, celý Váš majetok bude prejednávaný slovenským notárom.

Tento spôsob dedenia je možné však upraviť spôsobom podobným ako je závet. Môžete sa rozhodnúť, že právom, ktoré má byť použité na Vaše dedenie je právo štátu, ktorého ste štátnym občanom. Napríklad ak žijete v Mníchove, môžete spísať listinu, kde sa rozhodnete, že chcete, aby sa Vaše dedičstvo spravovalo právnym poriadkom Slovenskej republiky. Takto si zabezpečíte, že sa Váš majetok bude prejednávať na Slovensku a nie v Mníchove.

Preto ak považujete za dôležité, aby sa Vaše dedičské právo spravovalo právnym poriadkom Slovenskej republiky, resp. ak ste cudzinec žijúci dlhodobo na Slovensku a chceli by ste, aby sa dedičstvo spravovalo Vašim domácim právnym poriadkom, vyhľadajte Vášho notára, ktorý Vám pomôže a dá radu pri spísaní listiny na voľbu práva.

 

 

 

Notársky úrad - Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky,
IČO: 42113539, IČ DPH: SK 1039829967, bankové spojenie: 0242478103/0900