Mgr. Peter Danczi - notar Nove Zamky
sk | en | de | hu
 
 

zmluvy k nehnuteľnostiam

obchodné spoločnosti

zmluvy a iné jednostranné právne úkony

dobrovoľné dražby

záložné práva

dedičské veci

osvedčovacia činnosť

notárske úschovy

notárske centrálne registre

osobitné registre


 

služby
zmluvy a iné jednostranné právne úkony

Vo väčšine prípadov je zo zákonnej povinnosti, z dôvodu vyššej dôkaznej sily alebo ceny za úkon vhodné spísať niektoré listiny do notárskych zápisníc, ktoré sú verejnými listinami.

Napríklad pri zmluve o pôžičke s exekučným titulom spísanej v notárskej zápisnici ušetríte v prípade nevrátenia peňazí súdny poplatok (6 % z výšky pohľadávky) a hlavne dlhotrvajúce súdne konanie. S takouto notárskou zápisnicou môžete v prípade nevrátenia peňazí  navrhnúť u exekútora priamo exekúciu na majetok povinnej osoby.

Preto sa do notárskych zápisníc spisujú aj:

- zmluvy súvisiace s obchodmi s nehnuteľnosťami (kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva, záložná zmluva a pod)
- zmluva o pôžičke s exekučným titulom alebo aj bez neho,
-

dodatky k existujúcim zmluvám,

- splnomocnenie,
-

vyhlásenie,

- akékoľvek zmluvy k hnuteľným veciam (napríklad prenájom, kúpa - predaj, darovanie, záloženie a pod.),
- prevzatie dlhu, pristúpenie k záväzku, postúpenie pohľadávok a iné zmluvy záväzkového práva,
- iné zmluvy podľa občianskeho a obchodného  zákonníka, alebo aj zmluvy nepomenované,

 

 

 

Notársky úrad - Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky,
IČO: 42113539, IČ DPH: SK 1039829967, bankové spojenie: 0242478103/0900

zmluva o pôžičke, exekučný titul, dodatok, dohoda o plnej moci, splnomocnenie, vyhlásenie,