Mgr. Peter Danczi - notar Nove Zamky
sk | en | de | hu
 
 

zmluvy k nehnuteľnostiam

obchodné spoločnosti

zmluvy a iné jednostranné právne úkony

dobrovoľné dražby

záložné práva

dedičské veci

osvedčovacia činnosť

notárske úschovy

notárske centrálne registre

osobitné registre


 

služby
notárske úschovy

Pri mnohých právnych úkonoch je vhodné, aby nestranná osoba zabepečila vydanie prijatých listín alebo peňazí príjemcovi, za splnenia presne stanovených podmienok.

Úschovy môžu na základe zmlúv alebo vo forme akreditívu vykonávať rôzne subjekty nášho práva. Ale iba u notára je zaručená priamo zo zákon a z povahy tohto povolania súčasne nestrannosť a diskrétnosť notára a jeho zamestnancov a zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú výkonom činnosti. Preto sa na príjmanie a vydávanie úschov hodí najviac notár. Práve z tohto dôvodu vychádza notárska úschova ako bezpečnejšia oproti napr. bankovému akreditívu - kde štát ručí iba prostredníctvom Fondu ochrany vkladov za vklady do výšky 20.000EUR, pričom u notára ručí štát neobmedzene.

Najčastejšie som sa doteraz stretol s úschovou peňazí, kde kupujúci zložil peniaze do mojej úschovy, aby som ich vydal príjemcovi - predávajúcemu, ak bude nehnuteľnosť na katastri preukázateľne prevedená na meno kupujúceho. Takto nemohol s peniazmi už nikto disponovať a všetky zúčastnené strany mali istotu, že dostanú, čo im podľa zmluvy patrí.

Zákon predpokladá nasledovné formy úschov:

-

prevzatie listiny do úschovy (najmä závetov),

-

prevzatie peňazí a cenných papierov do úschovy,

- prevzatie peňazí do úschovy tak, že sa zložiteľ vzdáva dispozičného práva k týmto peniazom a notár postupuje podľa príkazu obsiahnutého v zmluve,

Poplatky za úschovy nie sú v pomere s rizikom, ktoré sa takmer úplne eliminuje, vysoké.

 

 

Notársky úrad - Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky,
IČO: 42113539, IČ DPH: SK 1039829967, bankové spojenie: 0242478103/0900