Mgr. Peter Danczi - notar Nove Zamky
sk | en | de | hu
 
 

zmluvy k nehnuteľnostiam

obchodné spoločnosti

zmluvy a iné jednostranné právne úkony

dobrovoľné dražby

záložné práva

dedičské veci

osvedčovacia činnosť

notárske úschovy

notárske centrálne registre

osobitné registre


 

služby
notárske centrálne registre

Notárske úrady na Slovensku sú vybavené modernou technikou a dokážu využiť takmer všetky možnosti, ktoré nám bežne dostupná technická úroveň našej spoločnosti ponúka.

Notárske centrálne registre sú:

-

Notársky centrálny register závetov (NCRza) - každý závet spísaný notárom alebo prevzatý do úschovy - nie je prístupný na internete k nahliadnutiu

-

Notársky centrálny register notárskych zápisníc (NCRnz) - všetky notárske zápisnice - čiastočne prístupný na internete k nahliadnutiu,

- Notárske centrálny register osvedčených podpisov (NCRop) - každý podpis osvedčný u notára - čiastočne prístupný na internete k nahliadnutiu,
- Notársky centrálny register listín (NCRls) - každá notárska zápisnica a na žiadosť klienta každý originál listiny (ktorú si potom môže vyzdvihnúť hneď po zoskenovaní a odoslaní na centrálu na druhom konci republiky ako osvedčný odpis) - nie je prístupný na internete k nahliadnutiu
- Notársky centrálny register dražieb (NCRdr) - dražobné vyhlášky - prístupný na internete k nahliadnutiu
- Notársky centrálny register záložných práv (NCRzp) - záložné práva k hnuteľnostiam registrované u notára - prístupný na internete k nahliadnutiu
- Notársky centrálny register právnických osôb (NCRpo) - právnicke osoby oprávnené poberať 2% dane z príjmu - prístupný na internete k nahliadnutiu

Môj notársky úrad je vybavený mobilnou kanceláriou, tzn. takmer všetky notárske úkony môžem vykonať aj u vas doma alebo vo firme.

 

 

Notársky úrad - Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky,
IČO: 42113539, IČ DPH: SK 1039829967, bankové spojenie: 0242478103/0900