Mgr. Peter Danczi - notar Nove Zamky
sk | en | de | hu
 
 

príklady poplatkov

príloha vyhlášky 31/1993 Z.z.

 


 

poplatky u notára

POLOŽKA A:
Za spísanie notárskej zápisnice vrátane vydania osvedčeného odpisu notárskej zápisnice:

1. Ak ide o zmluvu alebo o jednostranný právny úkon okrem bodu 2 alebo o osvedčenie iných skutkových dejov alebo osvedčenie o vyhlásení

 

  z prvých 3 319,39 € základu

1,0 %

  z presahujúcej sumy až do 16 596,96 € základu

0,7 %

  z presahujúcej sumy až do 33 193,92 € základu

0,5 %

  z presahujúcej sumy až do 99 581,76 € základu

0,3 %

  z presahujúcej sumy až do 663 878,38 € základu 0,1 %
  z presahujúcej sumy až do 1 659 695,94 € 0,05 %
   

najmenej 16,60 €

  Suma nad 1 659 695,94 € sa do základu nezapočítava  
  Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami

66,39 €

2. Ak ide o závet, listinu o vydedení alebo odvolanie týchto úkonov

26,56 €

3. Za spísanie závetu, ktorý obsahuje zároveň aj ustanovenie o vydedení

49,79 €

4. Ak ide o osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a schôdzí právnických osôb

165,97 €

5. Ak ide o osvedčenie predloženia listiny alebo osvedčenie, že je niekto nažive

13,28 €

6. Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcich úkonoch za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje

1,33 €

7. Za spísanie osvedčenia o vykonaní zápisu do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb

23,24 €

8. Ak ide o osvedčenie osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra podľa osobitných predpisov

13,28 €

POLOŽKA B:

1. Za spísanie pokračovania v notárskej zápisnici

16,60 €

2. Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcom úkone za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje

1,33 €

POLOŽKA C:

1. Za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou vrátane osvedčenia listinnej podoby elektronického odpisu údajov z informačných systémov verejnej správy, za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje

1,33 €

2. Ak ide o osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie listiny, ktorá má vzťah k cudzine, za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje

2,66 €

3. Za osvedčenie pravosti podpisu jednej osoby na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis

1,99 €

POLOŽKA D:

1. Za úhrn úkonov potrebných na protestáciu zmenky alebo iného rubopisom prevoditeľného cenného papiera, za každý protestovaný papier

 

  z prvých 3 319,39 € základu

1,0 %

  z presahujúcej sumy až do 16 596,96 € základu

0,5 %

  z presahujúcej sumy až do 33 193,92 € základu

0,3 %

  z presahujúcej sumy až do 99 581,76 € základu

0,1 %

  z presahujúcej sumy až do 663 878,38 € základu 0,05 %
   

najmenej 66,39 €

  Suma nad 663 878,38 € sa do základu nezapočítava
 2. Za vyhotovenie odpisu alebo výpisu z protestovanej listiny alebo knihy protestov

16,60 €

POLOŽKA E:
Za prijatie do úschovy:

1. Ak ide o listinu

26,56 €

2. Ak ide o cenný papier alebo o peniaze:  
  pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 €

23,24 €

  pri základe nad 3 319,39 € do 16 596,96 € vrátane

49,79 €

  pri základe nad 16 596,96 € do 33 193,92 vrátane

99,58 €

  pri základe nad 33 193,92 do 331 939,19 € vrátane 165,97 €
  pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 331,94 €
  Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami

33,19 €

POLOŽKA F:

1. Za nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami za každú, aj začatú hodinu

1 €

2. Za zaslanie spisu inému notárovi, aby žiadateľ doň nahliadol

3,32 €

POLOŽKA G:

  Za vydanie výpisu z notárskej zápisnice alebo ďalšieho osvedčenia odpisu notárskej zápisnice za každú, aj začatú stranu vydaného textu

1,99 €

POLOŽKA H:

  Za vydanie odpisu z notárskej zápisnice za každú, aj začatú stranu vydaného textu

1,99 €

POLOŽKA I:

  Za vydanie potvrdenia o skutočnostiach známych zo spisov

3,32 €

POLOŽKA J:

1. Za registráciu záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv, z ceny zabezpečovanej pohľadávky:  
  pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 €

33,19 €

  pri základe nad 3 319,39 € do 16 596,96 € vrátane

49,79 €

  pri základe nad 16 596,96 € do 33 193,92 vrátane

82,98 €

  pri základe nad 33 193,92 do 331 939,19 € vrátane 116,18 €
  pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 € 182,57 €
  Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami

33,19 €

2. Za zápis poznámky, výmazu alebo ďalších skutočností, ktoré ustanovuje zákon, do Notárskeho centrálneho registra záložných práv

16,60 €

3. Za vyhľadávanie a vydanie potvrdenia z Notárskeho centrálneho registra záložných práv na jedného záložného dlžníka

3,32 €

POLOŽKA K:

1. Za registráciu každého oznámenia v Notárskom centrálnom registri dražieb

16,60 €

2. Za registráciu zmeny údajov v Notárskom centrálnom registri dražieb

9,96 €

POLOŽKA L:

1. Za uloženie textu notárskej zápisnice do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu

1,33 €

2. Za uloženie prvopisu listiny a za registráciu zmeny doby uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu:  
  na dobu kratšiu ako štrnásť dní

1,33 €

  na dobu od štrnástich dní do troch mesiacov

1,99 €

  na dobu od troch mesiacov do šiestich mesiacov

2,66 €

  na dobu od šiestich mesiacov do jedného roka 3,32 €
  na dobu od jedného roka do troch rokov 3,98 €
  na dobu neurčitú

4,65 €

3. Za registráciu zmeny podmienok uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho archívu listín

6,64 €

4 Za výmaz prvopisu listiny z Notárskeho centrálneho archívu listín

6,64 €

POLOŽKA M:

  Za vykonávanie správy majetku patrí odmena vo výške 10% hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku. V prípade, ak zo spravovaného majetku neplynie žiaden príjem, môže byť odmena dohodnutá v zmluve.

 

 

 

Notársky úrad - Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky,
IČO: 42113539, IČ DPH: SK 1039829967, bankové spojenie: 0242478103/0900

poplatky