sk | en | de | hu
 
 

notár Mgr. Peter Danczi

prečo robiť úkon u notára

blog

zásady

kde nás nájdete

 

 

blog

aj maloletí môžu byť účastníkmi právnych vzťahov

Aj maloleté deti môžu byť účastníkmi zmlúv, môžu dediť, predávať, kupovať a pod. Akurát nemajú možnosť konať sami, až kým nie sú plnoleté a v ich mene tak konajú ich zástupcovia.

Zástupcovia maloletých môžu byť buď na základe zákona alebo poverení súdom.

Zákonnými zástupcami sú v obvyklých prípadoch rodičia maloletých detí, po rozvode alebo smrti jedného z nich je zástupcom ten, ktorému buď podľa dohody rodičov alebo na základe súdneho rozhodnutia toto právo prináleží. Mnoho klientov sa pýta, či je po rozvode možné nejakým spôsobom dopredu určiť, aby napríklad pri smrti zákonného zástupcu mohol zastupovať maloleté dieťa niekto iný ako druhý rodič. Žiaľ takáto forma písomného úkonu u nás nie je prípustná a o tejto veci by mal rozhodnúť súd, ktorý zohľadní všetky vzťahy a väzby maloletého dieťaťa a bude v prvom rade prihliadať na jeho záujmy. Ak sú vzťahy rodiča s dieťaťom štandardné, obvykle je zástupcom práve takýto rodič, ak by mu takýto rodič nebol blízky, alebo nejaví záujem o zastupovanie, určí sa iný opatrovník.

V prípade, ak by bol konflikt záujmov medzi maloletým dieťaťom a jeho zákonným zástupcom, napríklad pri uzatváraní zmluvy, kde je darcom rodič a obdarovaným maloleté dieťa, je nutné ustanoviť pre maloletého dočasného zástupcu na tento jeden úkon, tzv. kolízneho opatrovníka. Tento opatrovník má oprávnenie vykonať za maloleté dieťa iba ten úkon, na ktorý bol ustanovený, v ostatných veciach samozrejme zastupuje naďalej rodič.
A v prípade, ak by ani jeden z rodičov nemohol zastupovať maloleté dieťa, napríklad keď už ani jeden z nich nežije, ustanoví súd maloletému opatrovníka, ktorý bude jeho zástupcom.

Pri nie bežných veciach musia zástupcovia maloletých detí, či už zákonní alebo určení súdom, žiadať schválenie ich úkonov za maloletých na príslušnom súde. Príklad: maloleté dieťa zdedí rodinný dom, ktorý by však následne chcel jeho zástupca za neho predať, keďže dieťa býva inde a nemá prostriedky na udržiavanie zdedeného domu. V takomto prípade uzatvorí zástupca za maloleté dieťa zmluvu, ktorou zdedený dom predá kupujúcemu, avšak tento úkon zástupcu musí byť najprv schválený súdom. Súd si obvykle dá naceniť predávanú nehnuteľnosť znaleckým posudkom a tento úkon - predaj - schváli iba vtedy, ak hodnota domu dosahuje cenu určenú v znaleckom posudku. Samozrejme sa prihliada aj na ďalšie záujmy maloletého, nie len na znaleckú cenu. A až po schválení súdom môže byť následne kúpna zmluva odoslaná na kataster s návrhom na vklad. Peniaze získané predajom patria samozrejme maloletému a môžu byť uložené napríklad v banke na účte maloletého.

Ak zástupca takto nakladá s majetkom, mal by súdu predkladať pravidelne správy o hospodárení s majetkom maloletého. Ak napríklad používa peniaze z účtu na mene maloletého, mal by vedieť preukázať súdu, na aké účely boli používané tieto peniaze, keďže ich môže použiť iba uspokojovanie potrieb maloletého dieťaťa a nie na uspokojovanie napríklad svojich potrieb.

Podobne to je aj pri dedení maloletého dediča, kde sa vždy skúma, či dedenie je v prospech maloletého, resp. ak by maloletý prenechal časť majetku v dedičstve inému dedičovi, či je takéto prenechanie v jeho prospech.

Súdy obvykle veľmi prísne a dôkladne dohliadajú na úkony, ktoré robia zástupcovia v mene maloletých a mnoho úkonov aj neschvália. Notári však svojimi vedomosťami a skúsenosťami vedia klientom aspoň približne predpovedať, či by úkon, ktorý majú v úmysle urobiť v mene maloletých, prešiel týmto schvaľovacím procesom a tak nepriamo odbremeňujú súdy aj pri takejto činnosti a klientom šetria čas a peniaze.

 

 

 

Notársky úrad - Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky,
IČO: 42113539, IČ DPH: SK 1039829967, bankové spojenie: 0242478103/0900