sk | en | de | hu
 
 

notár Mgr. Peter Danczi

prečo robiť úkon u notára

blog

zásady

kde nájdete kanceláriu

 


 

7 dôvodov, prečo využiť služby notára:

1.

Diskrétnosť:
Notár aj jeho zamestnanci sú viazaní prísnou mlčanlivosťou, ktorá sa týka všetkého, čo sa pri výkone činnosti dozvedeli. Zbaviť tejto mlčanlivosti môže notára iba sám klient, prípadne minister spravodlivosti alebo predseda súdu na účely trestného konania.

2.

Nestrannosť:
Notár je viazaný iba Ústavou, zákonmi a vyhláškami, ktoré vykonávajú tieto zákony. Nemôže byť ovplyvnený klientmi alebo záujmami iných osôb. Vždy postupuje podľa vyhlásenia alebo žiadosti klientov. Najväčšou výhodou tejto nestrannosti je, že žiaden z klientov nemôže ovplyvniť notára, aby zamlčal nejaké skutočnosti druhej strane, alebo aby napríklad spísal listinu, ktorá by bola bez vedomia druhej strany jednostranne výhodná. Tým odpadá nutnosť klientov, aby sa každý z nich dal zastupovať zvlášť svojim advokátom.

3.

Verejnosť notárskych listín:
Notár pri svojej činnosti vyhotovuje verejné listiny, ktorých hlavnou výhodou je vysoká dôkazná sila. Na rozdiel od súkromných listín je skutočnosť uvedená v týchto listinách pravdivá, až kým nie je dokázaný opak. Tým je dôkazné bremeno na tom, kto chce dokázať opak.

4.

Zodpovednosť štátu:
Štát (prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti SR) zodpovedá za škodu, ktorú notár spôsobil pri výkone verejnej moci. V praxi si účastník tak nemusí uplatňovať škodu od notára ale obracia sa priamo na štát, aby mu túto škodu nahradil. Tým je zabezpečená istota účastníkov, že im škoda bude uhradená.

5.

Notárske centrálne registre listín:
Každá notárska zápisnica, spísaná po 01.01.2005, je automaticky registrovaná v notárskom centrálnom registri listín a tak sa minimalizuje možnosť jej straty. Takto spísanú notársku listinu si môže oprávnená osoba kedykoľvek vyzdvihnúť na ktoromkoľvek notárskom úrade v celej Slovenskej republike.

6.

Pevné ceny:
U notára máte istotu, že zaplatíte za úkon presne ten poplatok, ktorý určilo Ministerstvo spravodlivosti SR svojou vyhláškou. Notár nemôže poplatok znížiť a zvýšiť ho môže iba za presne stanovených podmienok (napríklad ak sa úkon vykonáva medzi 18.00hod a 08.00hod, v dňoch pracovného pokoja a pod.).

7.

Kvalita notárom vyhotovených listín:
Aby sa notár mohol stať notárom, musel najprv úspešne absolvovať štúdium na právnickej fakulte. Následne musel vykonať 5 ročnú právnickú prax, z ktorej aspoň dva roky musela byť notárskou praxou. Notár musí mať zloženú notársku skúšku a musí úspešne absolvovať výberové konanie  na obsadenie voľného miesta notára, v ktorom musí dokázať, že bude vedieť vykonávať notársku činnosť v požadovanej kvalitatívnej úrovni.

 

 

Notársky úrad - Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky,
IČO: 42113539, IČ DPH: SK 1039829967, bankové spojenie: 0242478103/0900