sk | en | de | hu
 
 

notár Mgr. Peter Danczi

prečo robiť úkon u notára

blog

zásady

kde nás nájdete

 

 

blog

ako sa rýchlo domôcť práv z nájomnej zmluvy

Ak prenajímate byt alebo ste nájomcom, ponúka aj pre Vás notár riešenie, ako urýchliť chod vecí pre prípad problémov a pri spísaní nájomnej zmluvy vo forme notárskej zápisnice získate pri neplnení povinností druhej strany efektívny a jednoduchý nástroj na to, aby ste sa domohli svojich práv.

Už pred spísaním nájomnej zmluvy sa Vás notár bude pýtať niekoľko otázok, ak na ne nebudete vedieť odpovedať, ponúkne Vám alternatívy a vysvetlí, aký dopad bude mať Váš výber na Váš nájomný vzťah. Napríklad že nájomnú zmluvu uzatvorenú na dobu určitú nie je možné vypovedať bez udania dôvodu. Alebo že je vhodné rozpísať výšku nákladov a výšku nájomného, keďže pri zmene výšky nákladov sa upraví aj výška mesačnej platby. Vysvetlí Vám aj okolnosti ohľadne trvalého pobytu, náhradného ubytovania a bývania, ozrejmí vec z hľadiska daní, zaplatenia a vrátenia kaucie a pod.

Veľkou výhodou je aj možnosť uviesť v notárskej zápisnici exekučný titul, ktorý sa môže týkať akejkoľvek povinnosti niektorej zo strán. Ak by ste nemali exekučný titul, tak by ste sa ako oprávnená pri nezaplatení nájomného, nevrátenia nehnuteľnosti po skončení nájmu, nevrátenia kaucie a pod. museli obrátiť na súd, aby vydal rozkaz na plnenie alebo platobný rozkaz a po právoplatnosti by ste sa s touto listinou obrátili na exekútora, ktorý by Vaše právo od povinnej osoby vymohol. S notárskou zápisnicou obchádzate celé toto súdne konanie a môžete sa priamo obrátiť na exekútora, ktorý Vám vysťahuje nájomcu, vymôže nevrátenú kauciu a pod. Ušetríte tak financie a čas.

Ak prenajmete napríklad byt na obdobie jedného roka za 350 euro mesačne, základný poplatok za spísanie notárskej zápisnice je okolo 70 eur s DPH.

Notár je tak pre obe strany nájomnej zmluvy veľkou pomocou a úsporou a táto služba, ktorá vôbec nie je drahá, Vám ušetrí v budúcnosti kopec starostí.

 

 

Notársky úrad - Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky,
IČO: 42113539, IČ DPH: SK 1039829967, bankové spojenie: 0242478103/0900