sk | en | de | hu
 
 

notár Mgr. Peter Danczi

prečo robiť úkon u notára

blog

zásady

kde nás nájdete

 

 

blog

ako vydediť dediča?

Závetom je možné upraviť spôsob prechodu majetku pre prípad úmrtia na dedičov. Existuje však obmedzenie, ktoré chráni deti pisateľa závetu (závetcu) a určuje im povinný podiel, na ktorý majú nárok. Preto ak by závetca spísal závet, v ktorom odkáže napríklad svoj majetok manželke a na deti zabudne (opomenie ich), môže dieťa na dedičskom konaní povedať, že s takýmto rozhodnutím svojho otca nesúhlasí a žiada si napriek tomu svoj podiel z dedičstva. Nemusí v takomto prípade podávať nákladné žaloby na súd, stačí sa vyjadriť v takomto zmysle pred notárom a ten s ním už ďalej bude počítať ako s dedičom.

Ak by závetca teda nechcel, aby jeho dieťa dedilo, musí ho vydediť. Vydedenie však poukazuje na veľmi zlé vzťahy závetcu a vydedeného dieťaťa a preto zákon presne stanovuje, pri akých dôvodoch je možné potomka vydediť.

Prvým dôvodom je neposkytnutie pomoci. Ak by bol závetca odkázaný pre svoju chorobu alebo svoju starobu na pomoc deiťaťa a dieťa takúto pomoc neposkytne, môže ho závetca vydediť.

Druhým dôvodom je neprejavovanie záujmu o poručiteľa. Ak sa dieťa rozhodlo, že o svojho rodiča nebude javiť záujem, nebude ho navštevovať a nebude sa tak k nemu správať ako k rodičovi, je daný dôvod na vydedenie.

Tretím dôvodom je odsúdenie potomka pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní aspoň jeden rok.

Štvrtý dôvod vydedenia je trvalé vedenie neusporiadaného života (napríklad závislosti a pod.).

Na vydedenie stačí, aby bol daný jeden z týchto dôvodov a aby tento dôvod existoval v čase vydedenia.

Listinu o vydedení môže závetca spísať rovnako ako závet, tzn. môže napísať listinu vlastnou rukou, môže listinu podpísať a pred dvoma svedkami vyhlásiť, že toto je jeho listina o vydedení. Najbezpečnejšou formou je však listina spísaná vo forme notárskej zápisnice, keďže notár takúto listinu vždy založí do registra závetov a takáto listina sa tak pri dedičskom konaní určite objaví. Notár zároveň svojou poučovacou povinnosťou pomôže klientovi vždy presne sformulovať svoje myšlienky a listina o vydedení bude tak spísaná vždy v súlade s právom.

 

 

Notársky úrad - Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky,
IČO: 42113539, IČ DPH: SK 1039829967, bankové spojenie: 0242478103/0900