sk | en | de | hu
 
 

notár Mgr. Peter Danczi

prečo robiť úkon u notára

blog

zásady

kde nás nájdete

 

 

blog

aký je rozdiel medzi odmietnutím dedičstva a dedičskou dohodou?

Odmietnuť dedičstvo v prospech iného dediča nemôžte. Je to pre to, lebo naše právo Vám dáva ako dedičovi voľnosť v rozhodnutí sa o tom, či dediť chcete alebo nechcete a nemôžete byť prinútený dediť.

V prípade, ak dediť nechcete, máte možnosť dedičstvo odmietnuť a v takomto prípade sa na Vás prihliada, akoby ste sa nedožili smrti poručiteľa, tzn. akoby ste zomreli skôr ako poručiteľ. Teda ak by odmietol dedičstvo napríklad manžel poručiteľa, nenastupuje miesto neho nikto, ak by odmietlo dedičstvo dieťa poručiteľa nastupujú na jeho dedičský podiel jeho deti. Nie je však možné odmietnuť iba časť dedičstva alebo ho odmietnuť s podmienkami, odmieta sa vždy a iba celé dedičstvo a bez možnosti niečo k odmietnutiu pridať. Dedičstvo sa obvykle odmieta v prípade, ak dlhy dedičstva prevyšujú majetok alebo v prípade, ak niektoré z detí nechce vôbec dediť a chce, aby miesto neho nastúpili jeho potomkovia.

Dedičstvo je možné odmietnuť až vtedy, ak tú možnosť ako dedič budete mať. Možnosť Vám vznika upovedomením zo strany súdu resp. notára o možnosti dedičstvo odmietnuť. Obvykle sa to robí na prvom pojednávaní, keď ste všetci prítomní a keď už sa vie, čo všetko je predmetom dedičstva, aký majetok a aké dlhy. Vtedy notár ako súdny komisár poučí všetkých o tom, že prichádzajú do úvahy ako dedičia a dá im možnosť dedičstvo odmietnuť. Ak sa vyjadriť nevedia, majú túto možnosť na odmietnutie dedičstva do 30 dní od poučenia. Ak dedičstvo odmietnu, nepokračuje sa s nimi v konaní.

Druhá možnosť, ktorá sa klientom občas zamení práve s odmietnutím dedičstva je možnosť prenechať svoj dedičský podiel inému dedičovi. V takomto prípade sa dedičstvo neodmieta, dedič je preto naďalej dedičom a právo dáva možnosť dedičom dohodnúť sa na tom, ktorý z nich bude dediť ktoré veci. Obvykle sú vzťahy v rodinách na dobrej úrovni a dedičia sa vedia dohodnúť na tom, ktorý z nich berie ktorú časť dedičstva. Ak sú napríklad dedičmi manželka a deti, môžu sa dohodnúť na tom, že z účtu v banke nebudú dediť deti nič a celý zostatok na účte zdedí manželka zosnulého. Dokonca sa môžu dohodnúť aj na tom, že celé dedičstvo zdedí iba jeden z dedičov. Toto stále nie je odmietnutie dedičstva, ale dohoda dedičov o majetku. Prenechanie majetku môže byť bez náhrady alebo sa dedičia môžu dohodnúť aj na vyplatení určitej sumy peňazí alebo nejakého plnenia pre toho, kto dediť z tohto dôvodu nebude.

Ak by sa po ukončení dedičského konania objavil ďalší majetok poručiteľa, ktorý nebol prejednaný v prvom dedičskom konaní, dedič ktorý dedičstvo odmietol už nemôže toto odmietnutie odvolať a nededí ani tento novoobjavený majetok. Ak však v prvom konaní dedičstvo neodmietol a iba prenechal svoj dedičský podiel niekomu inému v rámci dedičskej dohody, v takomto konaní o novom majetku má znova možnosť rozhodnúť sa, či si žiada svoj podiel z nového majetku alebo ho prenechá niekomu inému.

Pri odmietnutí alebo prenechaní podielu však platia zásady odporovateľnosti právnych úkonov, tzn. ak by niekto z dedičov odmietol dedičstvo alebo prenechal svoj podiel pre to, aby sa vyhol exekúcii alebo vymožiteľnosti dlhov, je možné takéto odmietnutie zo strany súdneho exekútora alebo veriteľov napádať.

 

 

 

Notársky úrad - Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky,
IČO: 42113539, IČ DPH: SK 1039829967, bankové spojenie: 0242478103/0900