sk | en | de | hu
 
 

notár Mgr. Peter Danczi

prečo robiť úkon u notára

blog

zásady

kde nás nájdete

 

 

blog

bezpodielové spoluvlasntíctvo manželov

Veľmi často sa ma klienti pýtajú na otázky ohľadne bezpodielového spoluvlastníctva manželov, tak by som sa v najbližších článkoch venoval tejto problematike.

Spoluvlastníctvo znamená, že jednu vec vlastnia viacerí vlastníci (jedno auto alebo jeden byt má viacerých vlastníkov). Spoluvlastníctvo môže byť podielové alebo bezpodielové. Ako aj z názvu vyplýva, pri podielovom spoluvlastníctve je určený podiel vlastníctva (napríklad podiel 1/3 k celku auta vlastní Adam a podiel 2/3 k celku auta vlastní Zuzana). Pri bezpodielovom však tento podiel určený nie je, tzn. Adam aj Zuzana vlastnia vec spolu, nie je však určené, aký podiel má Adam a aký podiel má Zuzana. Preto aj ten názov: bezpodielové spoluvlastníctvo.

Bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť a existovať iba medzi manželmi. Žiadne iné osoby (napríklad ani druh a družka) nemôžu mať majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve. Režim bezpodielového spoluvlastníctva tak vzniká automaticky uzatvorením manželstva a trvá počas trvania manželstva, ak by nebolo súdom alebo notárskou zápisnicou zrušené alebo zúžené.

Uzatvorením manželstva tak vznikne dvom osobám - manželom - režim spoločného vlastníctva všetkých vecí, ktoré nadobudnú od okamihu uzatvorenia manželstva. Ak dostane jeden z manželov mzdu, stáva sa táto mzda spoločným majetkom oboch, ak kúpi jeden z manželov auto z takto zarobených a ušetrených spoločných peňazí, stáva sa toto auto spoločným majetkom oboch manželov. Je pritom jedno, či kúpnu zmluvu, ktorou sa auto kupuje, uzatvorí iba jeden z manželov alebo obaja, auto sa stáva v takomto prípade vždy spoločným majetkom. Rovnako to platí aj pri väčšine ostatných vecí, práv alebo nehnuteľností.
Samozrejme manžel, ktorý o kúpe auta nevedel a na kúpu auta boli pritom použité aj jeho peniaze, je chránený: v lehote troch rokov môže zneplatniť úkon, ktorým boli použité jeho peniaze na kúpu spoločnej veci (v našom prípade auta), keď o tom nevedel. Ak túto možnosť nevyužije, ostáva vec v spoločnom vlastníctve a už sa takýto úkon zneplatniť nedá.

Nie všetko, čo sa nadobudne, však patrí vždy do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Ak jeden z manželov dostane dar, tento dar nebude patriť do BSM, rovnako do BSM nebudú patriť ani veci zdedené a veci, ktoré majú osobnú povahu (zubná kefka napríklad) alebo veci, ktoré slúžia na výkon povolania jedného z manželov. Tzn. ak jeden z manželov zdedí auto a peniaze, nebudú ani auto ani peniaze spoločné a druhý manžel na tento majetok z dedičstva nemá nárok. A napriek tomu, že zákon vraví, že všetko, čo sa nadobudne počas trvania manželstva, patrí do BSM, existuje podľa súdnych rozhodnutí pojem transformácia veci, podľa ktorého ak jeden z manželov zdedí spomenuté peniaze, za ktoré si následne kúpi byt, tak tento byt nebude patriť do BSM. A to preto, lebo na kúpu bytu použil zdedené peniaze, ktoré tiež nepatrili do BSM.

Samozrejme existuje možnosť si BSM zrušiť, zúžiť alebo rozšíriť, tomuto by som sa pre Vás venoval v najbližšom príspevku.

 

 

Notársky úrad - Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky,
IČO: 42113539, IČ DPH: SK 1039829967, bankové spojenie: 0242478103/0900