sk | en | de | hu
 
 

notár Mgr. Peter Danczi

prečo robiť úkon u notára

blog

zásady

kde nás nájdete

 

 

blog

dôsledky darovania

Viete o tom, že keď darujete dar Vášmu dedičovi, započíta sa tento dar pri dedení do jeho dedičského podielu a bude dediť menej?

Klienti sa ma často pýtajú, či je výhodnejšia darovacia zmluva alebo kúpna zmluva. Ako notár im vždy odporučím robiť ten úkon, ktorý sa v skutočnosti robí. Ak sa napríklad nehnuteľnosť prepisuje na nadobúdateľa bez toho, aby nadobúdateľ musel niečo zaplatiť alebo urobiť, odporučím vždy darovaciu zmluvu. Ak za nadobudnutie existuje protiplnenie, napríklad sa platí kúpna cena alebo vzniká záväzok zaopatriť prevádzajúcich, tak spíšeme kúpnu alebo zaopatrovaciu zmluvu.

Práve pri darovacej zmluve existujú dôsledky jej spísania, ktoré často nie sú známe medzi zmluvnými stranami. Často si účastníci mylne myslia, že darca môže žiadať dar vrátiť. Nie je to celkom tak, darca by mohol požadovať vrátenie daru iba v tom prípade, ak by sa obdarovaný choval voči nemu tak, že hrubo porušuje dobré mravy. Zákon vyslovene neurčuje, čo je hrubé porušenie dobrých mravov, každý prípad by bolo treba posudzovať individuálne. Jedná sa tu v podstate o to, že obdarovaný si dar nezaslúži z dôvodu, že napríklad sústavne napáda darcu, neposkytne mu potrebnú pomoc a pod. Klientom zvyknem hovoriť, že nestačí sa pohádať, musí ísť o naozaj vážny dôvod na požadovanie vrátenia daru. V prípade dôvodu darca najprv vyzve obdarovaného na vrátenie daru a ak jeho výzve nevyhovel, môže sa obrátiť na súd a v sporovom konaní preukázať práve hrubosť porušenia dobrých mravov a pýtať si tak dar naspäť.

Darovacia zmluva však má ešte jeden dôsledok, ktorý sa týka dedenia a je to započítanie daru na dedičský podiel.

Ak dostal dedič od zomretého za jeho života dar, ktorý nie je bežný, o hodnotu tohto daru sa zníži jeho dedičský podiel a bude dediť v porovnaní s ostatnými dedičmi menej. V dedičskom konaní sa k celej hodnote dedičstva pripočíta hodnota daru, celý tento majetok sa rozdelí medzi dedičov a tomu dedičovi, ktorý dostal dar sa následne z jeho podielu hodnota daru odpočíta. Najlepšie sa vysvetlí táto situácia na príklade: poručiteľ zomrel, mal dve deti (Adam a Beáta) a byt v hodnote 30.000 euro. Adamovi daroval poručiteľ za jeho života peniaze - 10.000 euro a v dedičskom konaní tak Beáta žiada o započítanie tohto daru. Hodnota bytu a hodnota daru sa spočíta, čím vychádza hodnota celku vo výške 40.000 eur (toto sa nazýva kolácia a majetok v dedičstve spolu s darom sa nazýva kolačná podstata). Týchto 40.000 euro sa rozdelí medzi dvoch dedičov, tzn. každému po 20.000 euro. Následne sa Adamovi odpočíta z jeho podielu 10.000 euro, tzn. Adam dostane z bytu podiel v hodnote 10.000 euro (tzn. 10.000 euro z 30.000 eurového bytu je 1/3 k celku) a Beáta podiel v hodnote 20.000 eur (tzn. 2/3 k celku). Takto sa spravodlivo zohľadní to, že Adam už dostal za života od rodičov niečo.

Práve notári Vám vždy pri spisovaní zmlúv vysvetlia aj všetky dôsledky ich spísania, túto povinnosť musia zachovávať podľa etického kódexu. Preto pri spisovaní notárskych zápisníc dostanete od notára všetky informácie nie len o samotnom obsahu notárskej zápisnice, ale aj o ďalších dôsledkoch, ktoré jej podpísanie bude mať v budúcnosti

 

 

Notársky úrad - Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky,
IČO: 42113539, IČ DPH: SK 1039829967, bankové spojenie: 0242478103/0900