sk | en | de | hu
 
 

notár Mgr. Peter Danczi

prečo robiť úkon u notára

blog

zásady

kde nás nájdete

 

blog

forma závetu

Pri spisovaní závetu je veľmi dôležitá forma jeho spísania. Samozrejme závet musí byť vždy písomný, vo svojej praxi mi občas klienti vravia, aby som zahrnul do dedičstva vôľu poručiteľa, ktorá bola vyjadrená ústne (brat mi na smrtelnej posteli povedal, že to auto má patriť mne a nie ostatným a pod.). Takýto ústne vyjadrený závet je podľa súčasného práva neplatný a nie je možné sa oň v dedičskom konaní oprieť.

Pri povinnej písomnej forme závetu existujú tri možnosti, ako ho spísať.

Prvou možnosťou je spísať závet vlastnou rukou, je nutné však, aby bol celý závet spísaný vlastnou rukou závetcu a na konci musí byť podpísaný. V prípade, ak by po podpise boli ďalšie dodatky, musí byť podpísaný opätovne ešte raz tak, aby text končil podpisom.

Druhá možnosť je spísať závet akýmkoľvek iným spôsobom, napríklad na počítači, alebo niekym iným, pričom v takomto prípade je pre jeho platnosť nutné, aby boli prítomní dvaja svedkovia potvrdzujúci vyhlásenie závetcu, že listina, ktorá je takto spísaná je jeho závetom. Závetca aj dvaja svedkovia sa na listine musia podpísať vlastnoručne.

Pri prvej ani druhej možnosti nie je nevyhnutne nutné, aby boli úradne osvedčené podpisy, avšak najmä pri druhej možnosti formy závetu osvedčenie pravosti podpisu zvýši právnu istotu. Výhodou týchto dvoch možností je najmä možnosť rýchlo konať, bez prítomnosti úradnej osoby, tzn. v prípade núdze sa dá na kus papiera spísať veľmi rýchlo závet. Ďalšou výhodou je aj samozrejme cena, takýto závet spísaný závetcom nič nestojí. Nevýhodou je, že v závete sa vyskytnú chyby, či už právne alebo formálne, takýto závet sa môže stratiť a na dedičskom konaní sa tak neobjaví resp. sa o ňom dedičia nemusia dozvedieť.

Tretia možnosť je nechať si spísať závet vo forme notárskej zápisnice. Jedná sa o najbezbpečnejšiu formu, keďže notárska zápisnica je verejnou listinou. Verejná listina neznamená, že by bola verejne prístupná, práve naopak, notár je vždy povinný zachovávať mlčanlivosť a o tom, čo sa u notára udeje sa nedostane informácia nikam. Verejná listina znamená, že náš právny poriadok priznáva takejto listine väčšiu právnu silu a skutočnosti v nej uvedené sú automaticky brané ako pravdivé, čím sa veľmi ťažko spochybňuje jej pravosť. Napríklad ak je v notárskej zápisnici - závete napísané, že závetcovi bol závet vysvetlený a vyhlásil, že s ním súhlasí, tak je takmer nemožné preukázať, že závetca nevedel, aké budú dôsledky jeho konania. Preto je najbezpečnejšou formou akejkoľvek dôležitej listiny práve notárska zápisnica. Pri závete si notár klienta najprv vypočuje, vysvetlí mu právne pozadie a dosah závetu a klientovi sa následne po týchto informáciách robia ľahšie rozhodnutia o tom, čo vlastne chce. Po spísaní sa uloží závet do Notárskeho centrálneho registra závetov, ktorý pri dedičskom konaní ktorémukoľvek notárovi v SR signalizuje, že je spísaný závet niekde a zároveň aj do Notárskeho centrálneho registra listín, kde ostane elektronická kópia. Takto je zabezpečené, že závet sa určite objaví a nikdy nestratí.

Ceny pri spísaní závetu vo forme notárskej zápisnice v porovnaní s istotou, ktorá sa poskytuje, takmer zanedbateľné. Okolo 50 eur s DPH je spísanie závetu a okolo 80 eur s DPH spísanie závetu, ktorý obsahuje aj listinu o vydedení.

 

 

Notársky úrad - Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky,
IČO: 42113539, IČ DPH: SK 1039829967, bankové spojenie: 0242478103/0900