sk | en | de | hu
 
 

notár Mgr. Peter Danczi

prečo robiť úkon u notára

blog

zásady

kde nás nájdete

 

 

blog

vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

V posledných dvoch článkoch som sa venoval vzniku bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) a zmenám v rozsahu BSM. Keďže každé manželstvo raz skončí, či už smrťou alebo rozvodom a zanikne tak aj BSM, budem sa v tomto článku venovať tomu, čo sa so spoločným majetkom stane po zániku BSM.

BSM môže zaniknúť smrťou, rozvodom, alebo ho môže zrušiť aj súd. Všetky veci, ktoré manželia počas trvania BSM nadobudli, ostávajú po dobu 3 rokov naďalej v spoločnom vlastníctve. Počas tejto doby troch rokov však majú manželia možnosť sa dohodnúť na tom, ktorá vec bude patriť komu. Ak by sa dohodnúť nevedeli, môže sa niektorý z nich obrátiť na súd a súd následne tento ich spoločný majetok vyporiada. Takéto konanie samozrejme môže byť časovo aj finančne náročné. Keďže som však notár, budem sa venovať skôr dohode o rozdelení spoločného majetku.

Pri vyporiadaní BSM sa vychádza z toho, že podiely manželov na majetku sú rovnaké, avšak manželia sa môžu dohodnúť pokojne aj inak. Vyporiadavajú sa všetky veci, ktoré manželia nadobudli počas trvania manželstva a patria do BSM. Účastníci ku mne obvykle prinesú zoznam nehnuteľností, zoznam účtov, ktoré majú, technické preukazy od automobilov a aj zoznam hnuteľných vecí ako sú napríklad nábytok, spotrebiče a cennejšie veci. Netreba zabudnúť aj na spoločné záväzky, napríklad hypotekárne úvery a pod. Dohodu je možné spísať iba jedenkrát a z tohto dôvodu je v nej nutné uviesť celý majetok, ktorý bude predmetom vyporiadania. Môže sa v nej uviesť aj to, kedy sa napríklad jeden z manželov vysťahuje z nehnuteľnosti alebo kedy sa automobil odovzdá do výlučného užívania druhého manžela.

Špecifická situácia je pri spoločných dlhoch. Rozvedení manželia sa obvykle dohodnú tak, že nehnuteľnosť bude patriť jednému z nich, ale bude povinný uhrádzať úver v banke, ktorý bol čerpaný na kúpu takejto nehnuteľnosti. Treba však brať do úvahy, že banku ako veriteľa takáto dohoda rozvedených manželov nemusí zaujímať. Ak sa napríklad rozvedení manželia dohodnú, že úver bude uhrádzať bývalý manžel, môže sa pri neplatení banka obrátiť aj na manželku, keďže je ešte stále spoludlžníčka úveru. Manželka bude musieť následne splácať banke úver. Najčastejšie riešia túto situáciu rozvedení manželia dvoma spôsobmi: 1. Ak manžel spĺňa podmienky, dohodne sa s bankou, že bude jediným dlžníkom on, zvykne pribrať aj ďalšieho ručiteľa z rodiny a pod. 2. Ak by takáto dohoda s bankou možná nebola, v notárskej zápisnici sa manželia dohodnú, že v prípade, ak by musela manželka uhradiť úver alebo jeho časť za bývalého manžela, tak jej bývalý manžel musí uhradiť to, čo ona musela uhradiť banke. Zároveň sa do takejto notárskej zápisnice uvedie exekučný titul a ak by tak bývalý manžel neurobil, môže sa s takouto notárskou zápisnicou obrátiť priamo na exekútora. Takže manželka síce bude musieť zaplatiť banke, ale hneď na to si túto zaplatenú sumu cez exekútora bude vymáhať od bývalého manžela.

Veci ktoré do BSM nepatria sa samozrejme v takejto dohode nevyporiadavajú, tzn. napríklad veci, ktoré jeden z manželov vlastnil už pred uzatvorením manželstva, veci ktoré dostal darom alebo ich dedil, alebo ktoré slúžia výkonu povolania manželov.

Dohodu o vyporiadaní BSM je preto ideálne spísať vo forme notárskej zápisnice, a predíde sa tak budúcim sporom a nejasnostiam a zároveň sa obídu nákladné súdne konania. Notár vždy dbá na to, aby bola zmluva nestranná a tak pre oboch účastníkov zabezpečuje vysokú právnu istotu. Pomáha tak aj pri samotnej dohode, kde môže usmerniť účastníkov a dáva pozor na to, aby nikto z účastníkov neskončil ukrátený pre nevedomosť. Notár sa tak môže spýtať pri formulovaní dohody napríklad aj na to, či matka s dieťaťom budú mať kde bývať a pre zabezpečenie vyrovnanosti zmluvy môže klásť aj ďalšie otázky, ktorými nasmeruje účastníkov k spravodlivému rozdeleniu majetku. Forma notárskej zápisnice však nie je zákonom predpísaná, zákon hovorí iba o povinnej písomnej forme pri nehnuteľnostiach. Avšak iba notár Vám zabezpečí zo zákona nestrannosť a vyrovnanosť takejto dohody.

 

 

Notársky úrad - Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky,
IČO: 42113539, IČ DPH: SK 1039829967, bankové spojenie: 0242478103/0900