sk | en | de | hu
 
 

notár Mgr. Peter Danczi

prečo robiť úkon u notára

blog

zásady

kde nás nájdete

 

 

blog

záložné práva k hnuteľným veciam

Vedeli ste, že existuje register záložných práv na hnuteľné veci? Ak kúpite napríklad ojazdený automobil a k tomuto automobilu je zriadené záložné právo, prechádza na Vás ako kupujúceho spolu s automobilom aj táto ťarcha. Pre Vás ako kupujúceho to znamená, že ak dlžník neuhradí svoj dlh, auto zoberú práve Vám, aj keď ste o tomto záložnom práve nevedeli. Môžete tak prísť aj o peniaze aj o kúpené auto.

Predísť tejto situácii sa dá veľmi jednoducho. Notárska komora Slovenskej republiky vedie centrálny register záložných práv, v ktorom sú všetky registrované záložné práva uvedené. Podobne ako kataster eviduje nehnuteľnosti a k nim zapísané ťarchy, notári vedú ťarchy zapísané k takmer všetkým ostatným veciam (hnuteľnosti, práva a pod.). Pri kúpe akejkoľvek hnuteľnej veci je preto dôležité, aby ste sa v tomto registri ubezpečili, že vec nie je zaťažená.

Ak by ste boli v pozícii veriteľa a chcete niekomu požičať peniaze, zabezpečiť vrátenie týchto peňazí sa dá niekoľkými spôsobmi. Ako základná istota je notárska zápisnica s exekučným titulom, ktorá Vám zabezpečí, že sa nebudete musieť súdiť s dlžníkom a s takouto notárskou zápisnicou viete rovno ísť za exekútorom. Ak by sa však dlžník zbavil majetku alebo by žiaden nemal, sťažuje sa postavenie veriteľa a preto je vhodné si vrátenie pôžičky zabezpečiť aj iným spôsobom. Jedným z mnohých možností je práve zriadenie záložného práva na napríklad automobil dlžníka. V takomto prípade Vám notár spíše notársku zápisnicu o pôžičke a o zriadení záložného práva, s exekučným titulom a v prípade, ak by dlžník peniaze nevrátil načas, okrem exekúcie na celý majetok dlžníka by ste ako veriteľ mohli predať založené auto a z týchto peňazí z predaja uspokojiť svoju pohľadávku. Dlžník môže automobil aj naďalej užívať, v takom prípade však je treba registrovať toto záložné právo v spomenutom centrálnom registri, inak nevznikne. A keby dlžník auto aj predal, záložné právo k nemu stále ostáva.

Register záložných práv vznikol v už roku 2004 a odvtedy sú v ňom vedené všetky vzniknuté záložné práva k hnuteľnostiam a právam. Umožňuje bankám poskytovať úvery aj pri kúpe automobilov, je zadarmo k nahliadnutiu a zlepšuje tak vymožiteľnosť práv veriteľov, ale zároveň chráni aj dlžníkov alebo napríklad kupujúcich v prípade hnuteľných vecí, ako sú automobily. Tento register je pre občanov a podnikateľov dostupný na stránkach Notárskej komory SR.

(článok bol publikovaný aj na serveri Najprávo.sk)

 

 

Notársky úrad - Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky,
IČO: 42113539, IČ DPH: SK 1039829967, bankové spojenie: 0242478103/0900