sk | en | de | hu
 
 

notár Mgr. Peter Danczi

prečo robiť úkon u notára

blog

zásady

kde nás nájdete

 

 

blog

zmeny v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov

V predchádzajúcom príspevku som sa venoval základom bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), ako vzniká, ktoré veci do neho patria. 

Nie vždy však manželia chcú, aby všetky veci nadobudnuté počas trvania manželstva patrili do ich BSM, alebo práve naopak by chceli, aby niektoré veci, ktoré by do BSM nepatrili, predsa len boli spoločné. Právna úprava im našťastie tieto zmeny umožňuje urobiť.

Ak by si manželia chceli upraviť rozsah vecí, ktoré budú patriť do ich BSM, môžu tak urobiť výlučne notárskou zápisnicou. Je to veľký zásah do majetku a zákonodarca preto prikazuje manželom navštíviť notára, ktorý má pri spisovaní notárskych zápisníc tzv. poučovaciu povinnosť a musí preto manželom pred podpísaním tejto listiny vysvetliť dôkladne dopady ich konania do budúcnosti. Nemôže sa tak stať, že by niektorý z manželov podpísal túto notársku zápisnicu bez toho, aby vedel čo robí a prišiel by tak napríklad o majetok, ktorý by mu mal patriť.

Tak napríklad ak by sa manželia dohodli, že byt, ktorý sa bude kupovať nebude patriť do ich spoločného vlastníctva, môžu navštíviť notára, ktorý spíše notársku zápisnicu, v ktorej sa manželia dohodnú, že kupovaný byt nebude patriť do ich BSM a bude patriť iba do výlučného vlastníctva jedného z nich. V prípade exekúcie druhého z manželov by tak tento byt ostal nedotknutý a exekútor by naň nemohol siahnuť. Rovnako aj v prípade rozvodu by sa tento byt nerozdeľoval medzi rozvedenými manželmi a po rozvode by aicky ostal iba tomu z manželov, ktorý k nemu má výlučné vlastnícke právo. 

Takto sa manželia môžu dohodnúť o akomkoľvek majetku, aj napríklad o mzde jedného z nich, alebo čohokoľvek, čo by malo patriť do ich BSM.

Na druhej strane je možné však aj rozšíriť rozsah BSM, presne takou istou formou - u notára. Ak by napríklad jeden z manželov mal dostať dar, tento dar by zo zákona nepatril do BSM. Avšak ak sa manželia dohodnú, môže byť rozšírený zákonom určený rozsah BSM a takýto dar by predsa len patril do ich spoločného majetku.

Existuje aj možnosť úplného zrušenia BSM. Ak sú dané na to dôvody, tak môže na návrh jedného z manželov súd zrušiť ich spoločné vlastníctvo. Takže takéto zrušenie sa u notára vybaviť nedá, treba podať návrh na súd a musia byť dané dôvody na zrušenie. Najobvyklejším dôvodom je podnikanie jedného z manželov, kde druhý manžel chce byť ochránený pred dlhmi manžela, ktoré mu môžu vzniknúť z podnikania, avšak môže to byť aj nadmerné užívanie alkoholických nápadov a pod., proste musí ísť o ochranu majetku jedného z manželov. Od okamihu právoplatnosti rozhodnutia súdu o zrušení BSM prestávajú manželia nadobúdať veci do spoločného vlastníctva a každá vec bude patriť tomu z manželov, ktorý ju napríklad kúpi. Tie veci, ktoré však do právoplatnosti tohto rozhodnutia manželia vlastnili spoločne, ostávajú naďalej v BSM, manželia ale môžu uzatvoriť dohodu o rozdelení týchto vecí.

 

 

Notársky úrad - Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky,
IČO: 42113539, IČ DPH: SK 1039829967, bankové spojenie: 0242478103/0900