Mgr. Peter Danczi - notar Nove Zamky
sk | en | de | hu
 
 

zmluvy k nehnuteľnostiam

obchodné spoločnosti

zmluvy a iné jednostranné právne úkony

dobrovoľné dražby

záložné práva

dedičské veci

osvedčovacia činnosť

notárske úschovy

notárske centrálne registre

osobitné registre


 

služby
osvedčovacia činnosť

Notár má ako nestranná a neovplyvniteľná osoba zverenú veľmi často vykonávanú kompetenciu, osvedčovanie právne významných skutočností.

Zákon predpokladá nasledovné možnosti osvedčovania:

-

osvedčenie pravosti podpisu, pri ktorom potvrdím, že osoba, ktorej totožnosť som zistil, sa predo mnou podpísala alebo uznala svoj podpis za vlastný,

-

osvedčenie zhody fotokópie s originálom, pri ktorom po posúdení zhody pripojím na fotokópiu doložku, v ktorej túto skutočnosť potvrdím,

- osvedčenie o tom, že je niekto na žive po posúdení jeho totožnosti,
- osvedčenie predloženia listiny
- osvedčenie o vydržaní
- osvedčenie zhody osobných údajov pre portal.gov.sk
- osvedčenie iných právne významných skutočností - akýchkoľvek, napríklad aj priebehu žrebovania, alebo skutočností, ktoré zachytím svojimi zmyslami a môžu v budúcnosti slúžiť ako dôkaz.

Pri osvedčovaní podpisov často prichádza k žiadosti o osvedčenie podpisu na prázdnom formulári alebo prázdnej listine, v takýchto prípadoch musím úkon vždy odmietnúť, kvôli tomu, že nejde o právne významnú skutočnosť.

Výhody osvedčenia podpisu u notára oproti osvedčeniu na matrike sú najmä tieto:
 
- notár - na rozdiel od matriky - musí listinu pozostávajúcu z viacerých strán vždy zviazať, prelepiť a opečiatkovať, čím sa sťaží zmena obsahu listiny (matrika nie vždy zviaže listiny),
- notár pri rôznych listinách osvedčuje každý podpis na novej listine samostatne, tzn. v prípade falšovania a pozmeňovania pôvodnej listiny je možné po nahliadnutí do notárovho počítača zistiť, aký druh listiny bol podpísaný a aký mala stručný obsah (matrika pridelí iba jedno číslo na všetky podpísané listiny a nie je možné zistiť obsah),
- každý podpis osvedčný u notára je možné okamžite podľa mena, priezviska, rodného čísla a prideleného čísla skontrolovať na internetovej stránke www.notar.sk, čím sa falšovateľom pečiatok a podpisov znemožnilo ďalšie falšovanie (matrika on line prístup nemá).
   
Často som oslovovaný na osvedčenie priebehu zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov a pri zakladaní pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou, kde vám viem pripraviť všetky potrebné listiny a dohliadnuť na právny postup pri priebehu zhromaždenia.

 

 

Notársky úrad - Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky,
IČO: 42113539, IČ DPH: SK 1039829967, bankové spojenie: 0242478103/0900

overenie podpisu, overenie fotokópie